پروژه های اجرا شده توسط بام آذین

پروژهای بام آذین

ساخت پارکینگ - بام آذین

ساخت پارکینک

ساخت پارکینگ

ساخت پارکینگ

ساخت پارکینک

ساخت پارکینگ

+
ساخت پارکینگ - بام آذین

ساخت پارکینک

ساخت پارکینگ

ساخت پارکینگ

ساخت پارکینک

ساخت پارکینگ

+
ساخت پارکینگ - بام آذین

ساخت پارکینک

ساخت پارکینگ

ساخت پارکینگ

ساخت پارکینک

ساخت پارکینگ

+
ساخت پارکینگ - بام آذین

ساخت پارکینک

ساخت پارکینگ

ساخت پارکینگ

ساخت پارکینک

ساخت پارکینگ

+
سقف ویلا - بام آذین

اجرای سقف ویلا

سقف ویلا

سقف ویلا

اجرای سقف ویلا

سقف ویلا

+
سقف ویلا - بام آذین

اجرای سقف ویلا

سقف ویلا

سقف ویلا

اجرای سقف ویلا

سقف ویلا

+
سقف ویلا - بام آذین

اجرای سقف ویلا

سقف ویلا

سقف ویلا

اجرای سقف ویلا

سقف ویلا

+
سقف ویلا - بام آذین

اجرای سقف ویلا

سقف ویلا

سقف ویلا

اجرای سقف ویلا

سقف ویلا

+
الاچیق - بام آذین

ساخت آلاچیق

الاچیق

الاچیق

ساخت آلاچیق

الاچیق

+
الاچیق - بام آذین

ساخت آلاچیق

الاچیق

الاچیق

ساخت آلاچیق

الاچیق

+
الاچیق - بام آذین

ساخت آلاچیق

الاچیق

الاچیق

ساخت آلاچیق

الاچیق

+
الاچیق - بام آذین

ساخت آلاچیق

الاچیق

الاچیق

ساخت آلاچیق

الاچیق

+
الاچیق - بام آذین

ساخت آلاچیق

الاچیق

الاچیق

ساخت آلاچیق

الاچیق

+
سر درب - بام آذین

سردرب

سر درب

سر درب

سردرب

سر درب

+
سر درب - بام آذین

سردرب

سر درب

سر درب

سردرب

سر درب

+
سر درب - بام آذین

سردرب

سر درب

سر درب

سردرب

سر درب

+
سر درب - بام آذین

سردرب

سر درب

سر درب

سردرب

سر درب

+
سر درب - بام آذین

سردرب

سر درب

سر درب

سردرب

سر درب

+
آلاچیق - بام آذین

ساخت آلاچیق

آلاچیق

آلاچیق

ساخت آلاچیق

آلاچیق

+
سقف ویلا - بام آذین

اجرای سقف ویلا

سقف ویلا

سقف ویلا

اجرای سقف ویلا

سقف ویلا

+